You are currently viewing Кредитите, техните видове и елементи – лихви, ГПР, месечни вноски и всичко, което трябва да знаем за тях
Описание: Двойка седи на пода с лаптоп и чаша кафе.

Кредитите, техните видове и елементи – лихви, ГПР, месечни вноски и всичко, което трябва да знаем за тях

Много от вас са изправени ежедневно пред хиляди финансови въпроси и казуси. Понякога те се задълбочават и се изисква доста голямо познаване на параметрите, свързани с тяхното решаване по начин, който да бъде едновременно изгоден за вас и да покрива до голяма степен възникналата нужда. Ето защо в следващите редове ще отговорим на въпроси, които да ви дадат познание и насоки в предстоящите нужди от финансова помощ.

Кредитите са основната единица, която идва на помощ, когато човек има нужда от финансова подкрепа. В следващите редове ще разгледаме видовете кредити, елементите на кредита като ГПР / Годишен процент на разходите/, какво е годишен процент на разходите, лихви и други съпътстващи компоненти.

Случвало ли ви се е, когато отидете в банкова или друга финансова институция при разговор със служител, да чувате термини, които не винаги са ви ясни? Доста често езикът, на който ви говорят, когато получавате информация по ваш казус, е неясен и неразбираем.

В тази статия ще ви запознаем с някои основни понятия като ГПР-термин, който срещате винаги, когато теглите кредит и много често чувате за него от рекламите на банките или фирмите за бързи кредити. Ще ви запознаем и с някои основни водещи показатели, които ще ви дадат представа за цялостната стойност на един кредит.

Какво представлява кредита

Кредитите представляват взаимоотношения между кредитоискател и кредитодател по повод получаване на парични средства в настоящето, които са обект на връщане в определен срок и предварително уточнени условия. Към самата сума, предоставена под формата на кредит, наричана главница, се добавят лихви и други такси. Тези допълнителни раходи върху исканата сума формират ГПР / Годишен процент на разходите / и дават цялостната стойност на кредита.

Кредитите не засягат само дейността на търговските банки. Много други институции също отпускат кредити. Често пъти те са по-адаптивни към нуждите на клиентите и тяхното одобрение става много бързо и лесно. Въпреки това банките стават все по-креативни в предложенията си и почти не съществува финансов казус, с който те да не могат да се справят.

Какви видове кредити има

Най-общо казано кредитите имат различно предназначение. За да добиете обща представа за тях, ще засегнем някои от най-използваните видовете кредити в зависимост от това каква целева потребност покриват те.

Ипотечен кредит

Характерно за ипотечния кредит е да се спази условието, което банките налагат, а именно предоставените парични средства да бъдат обезпечени с ипотека на недвижим имот. Ипотечният кредит е подходящо решение за случаите, когато искате да закупите апартамент, къща или земя, както и да извършите ремонти, довършителни работи, други строителни дейности по жилището си или да ги използвате за обзавеждане или инвестиции, покупки на автомобил, образование и др. Те биват целеви и нецелеви.

Жилищен кредит

Жилищен кредит се отпуска от банкова или финансова институция с цел закупуване на недвижим имот-апартамент или къща, парцел, имоти в процес на строеж или на зелено. Този кредит се отпуска с точно определена цел и неговото усвояване е свързано единствено и само с нея, а именно покупката на избраният имот или построяването му.

Жилищните кредити се делят на кредити за покупка, кредити за строителство и ремонт и рефинансиране на целевия кредит. Избраната банка или съответната финансова институция има ангажимента да контролира превода на сумата към продавача на имота, тъй като нейното предназначение е ясно рамкирано. Жилищният кредит е изключително подходящо решение що се касае за млади семейства. Те могат да се възползват от данъчно облекчение, като за целта банката издава необходимия за това документ, удостоверяващ плащането на лихвите по кредита в рамките на една календарна година.

Още за жилищните и ипотечните кредити може да прочетете тук.

Потребителски кредит и кредитна карта

В най-общия случай потребителските кредити се предоставят като средства за текущо потребление. Те може да са както обезпечени, така и необезпечени. Най-често те се използват за покупка на стоки, обучение, ремонти и др. При използването на Кредитните карти потребителят има възможност да използва средствата с определен гратисен период-безлихвен период.

Фирмен кредит

Бизнес кредитите се делят на два вида: инвестиционни и кредити за оборотни средства. Инвестиционните кредити са подходящо решение, както за фирми, които тепърва стартират в избраната сфера на дейност, така и за такива, които желаят да я разширят. Инвестиционният кредит се използва за придобиване на ДМА – недвижими имоти, оборудване, апаратура и др. Кредитът за оборотни средства се използва за рзширяване на бизнес целите и покриване на текущите нужди на дружеството – наеми, работни заплати, реклама и др. В Бълагария много фирми се възползват от тази възможност, за да развиват успешно плановете си.

Кредитна линия/овърдрафт

За този вид кредит за оборотни средства е характерно, че кредитополучателят може многократно да изтегля и да изплаща средствата в рамките на периода на сключения договор.

Съществуват още видове кредити, но тези, които споменахме по-горе са най-използваните и популярни. В следващите редове ще прочетете и за още основни параметри на кредитите като лихви, месечни вноски и ГПР.

Лихвен процент

Лихвеният процент, известен още като лихва по кредита, може да служи като индикатор за цената на кредита, но само на пръв поглед. Той не ви дава пълна информация и представа дали кредита е изгоден или не. Съществуват редица такси, които са свързани с разглеждането и одобряването на документите, като това допълнително го оскъпява. Когато става дума например за ипотечен кредит се имат предвид и застраховка живот, застраховка на имота, предмет на сделката или имот, служещ за обезпечение на кредита.

Месечна погасителна вноска

Месечната погасителна вноска също не е точен индикатор за цената на кредита. Тук можете да пресметнете оскъпяването му, но информацията отново няма да бъде пълна, тъй като не са калкулирани таксите за пакетни програми, годишни такси по кредита и др. В случай на предсрочно погасяване на задължението, месечната вноска също има основна роля. Това е така, защото вноските по кредита могат да бъдат както анюитетни, така и намаляващи. Това до голяма степен е определящо за дължимото по остатъка от кредита ви към момента на неговото погасяване.

Общо платена сума в края на периода

В общата изплатена сума по кредита са включени и всички месечни и годишни такси. Ако прибавите и разходите по застраховки, ще се доближите до изчисляването на реалната цена на кредита. Въпреки това, годишният процент на разходите си остава най-точния и обективен показател.

Какво представлява ГПР

Зад абревиатурата ГПР се крие пълното наименование на термина, а именно Годишен процент на разходите. Най-общо казано ГПР е показател, показващ оскъпяването на всеки кредит. Той включва лихвения процент по кредита, както и всички останали разходи, които следва да бъдат заплатени в момента или в бъдещи периоди. Това са други разходи като такси за разглеждане на документи, застраховка живот, такса за пакетна програма, застраховка на имот, такси за оценка и др.за просрочени вноски. Тези разходи се различават значително между банките и финансовите институции. Добре е винаги да прегледате и тази клауза от договора доста обстойно. При настъпване на непредвидено, неблагоприятно събитие и невъзможност за обслужване на кредита, е напълно вероятно да се сблъскате с високи такси за неизпълнението на договора. До голяма степен ГПР ограничава възможностите на банките и фирмите за бързи кредити да спекулират с рекламиране на ниски лихви по продуктите си и след това да налагат такси и комисионни, които ги оскъпяват.

Предимства от използването на величината ГПР

ГПР има и две съществени предимства пред останалите методи за изчисляване на оскъпяването на кредита. Годишния процент на разходите отчита стойността на парите във времето.
Важно предимство на ГПР е и, че може да ви послужи като ориентир за сравнение между лихвата и ГПР. Всяка банка е длъжна да обявява в предложението си както лихвения процент, така и годишния процент на разходите. Това означава, че колкото повече внимание обръщате на написаните стойности в договора, толкова по-правилно ще подходите към вземането на решението си.

Максимален праг на ГПР

В чл. 19, ал. 4 от Закона за потребителските кредити е предвидено максималният праг на ГПР да не надвишава пет пъти законовата лихва. Той не трябва да бъде повече от 50%. Разпоредбата цели да ограничи краткосрочните кредити, които за кратък период се отпускат с огромен процент на разходите на годишна база, за да се извлича чиста печалба. Тази разпоредба, обаче сама по себе си е приложима за всички потребителски кредити, без значение дали ги отпуска банка или друга финансова институция.

Функция на ГПР

ГПР служи на потребителите да добият представа колко би била общата сума на разходите по кредита им. Той служи и за ориентир от коя институция би било най-изгодно да изтеглите кредит. При сравняване на различните институции, винаги трябва да използвате идентични суми и срокове, за да получите най-точен резултат. Неговото число се изразява в проценти. Закона в страната задължава всички банки и финансови институции да упоменат Годишния процент на разходите в СЕФ (Европейски стандартен формуляр за кредит).

Как се изчислява годишният процент на разходите

Формулата за изчисляване на ГПР е постановена по Закона за потребителския кредит чл.19, ал.2., който можете да откриете на уеб сайта на Министерството на финансите на РБ. Тъй като не всеки би се справил с математическата формула. Този тип калкулатори са лесни и удобни за използване. За повече информация относно стойностите на ГПР –
Тези важни параметри са от основно значение не само, когато теглите банков кредит, а и т.нар ,,бърз кредит”.

Често задавани въпроси за бързите кредити

Потребителите на кредити доста често попадат в ситуации, от които не успяват сами да се измъкнат безпроблемно. Те произтичат от недостатъчното познаване на материята, свързана с разбирането на клаузите по договора и другите съпътстващи процеса документи. Дребният шрифт доста често не се чете, а в повечето случаи точно там са споменати и основните параметри, на които трябва да се обърне специално внимание.

Видимо е колко малка част от вноската отива по погасяването на главницата и каква отива за лихви, такси и комисионни. От там и самото задължение се погасява дълго време до пълното му издължаване. Когато решите, че имате нужда от кредит, трябва много обстойно да проучите различните институции и техните условия. Както следите лихвения процент като основен индикатор за кредита, така трябва и внимателно да подходите към процентното число, което определя размера на годишния процент на разходите. Това ще ви гарантира тегленето на кредит без скрити условия. Ето и някои основни момента, с които потребителите кредити се сблъскват:

Как да постъпите в случай, че имате няколко на брой кредита и нямате възможност да ги обслучвате

Често хората попадат в т.нар. ,,спирала на кредитите”. Какво означава това? При възникнали нужди, потребителите теглят бързи кредити, тъй като одобрението там става много бързо, а и често не се изисква доказване на доходите. В един момент обаче, те се оказват със сумарна месечна вноска по кредитите си по-голяма от техните доходи и тогава редовното им обслужване става невъзможно. Какво бихме могли да ви посъветваме в подобна ситуация? Вариантите са няколко, като всеки един от тях е подходящ при различни ситуации и е изключително труден за изпълнение. Ето ги и тях:

 1. Първият вариант е следният:
 • Намирате близък до вас човек, който ви познава и ви има пълно доверие
 • Запознавате го със ситуацията, в която сте попаднали, и молите лицето за разбиране и подкрепа
 • Този човек би могъл да ви даде назаем сума в размера на задълженията ви от спестени средства или да кандидатства за потребителски кредит
 • Срещу тази услуга вие подписвате Договор за паричен заем и Запис на заповед
 • Със заетите средства закривате всичките си задължения към кредитните институции
 • Изчаква се да се изчисти информацията в Централния кредитен регистър на БНБ. При редовно плащани вноски – до 15-то число на следващия месец. В по-лошият случай при забавени плащания – следва да се изчака една цяла календарна година. Този срок се упоменава изрично в Договора за заем на вашият близък и Записа на заповед
 • След това кандидатствате за потребителски кредит в БАНКА и връщате заета сума на близкия ви човек
 • Ако лицето е теглило кредит от Банка за тази услуга, може веднага да погаси предсрочно задълженията си с върнатите от вас средства

2. Вторият вариант е:

 • Ипотечен кредит със залог на недвижим имот
 • Имотът НЕ е задължително да е ваша собственост – може да е на роднина или близък, познат и това лице да е съгласно да подаде ръка в труден за вас момент.
 • Кредитът се работи в банка, ако сте плащали редовно вноските си по наличните кредити
 • Кредитът се работи във финансова институция, ако имате забавени вноски по наличните кредити

3. Третият вариант е най-неприятен и не го препоръчваме на никого

 • Спирате да плащате вноските и оставяте на финансовите институции да предприемат действия по налагане на запори по сметки и възбрани на имоти
 • В този случай освен дължимите суми, ще ви бъдат начислени лихви, такси за просрочие, държавни такси за съдебни процеси, такси за адвокати, такси от Частен съдебен изпълнител и др, като сумата може да достигне и троен размер или дори повече. Също така няма да можете да напускате страната, нито да продавате имущество

Съветваме ви, ако сте попаднали в този омагьосан кръг на кредитите добре да помислете отново върху първите два варианта, като по-добър за вас изход от тежката ситуация, в която сте се поставили. Именно в такива моменти, когато цялата финансова обстановка около вас ви се вижда без изход, е добре да потърсите компетентно съдействие от опитен кредитен консултант. Това ще ви спести много главоболия, а същевременно ще ви гарантира най-добрия изход.

Кога да се обърнете за консултация към кредитен съветник

След като маркирате нуждите си от кредитен продукт и преди да пристъпите към самостоятелно търсене на подходяща институция, е добре да се консултирате със специалист в тази сфера, какъвто е и кредитният консултант. Той винаги ще рамкира достатъчно ясно потребността ви и ще се погрижи за намирането на точния финансов продукт при най-изгодните за Вас условия, а вие няма да плащате нищо за тази услуга.

На много от вас вероятно ще ви е трудно да стартирате процес по търсене на кредит и няма да знаете откъде да започнете. Това е и най-подходящото време, в което е добре да потърсите услугите на кредитен съветник. По този начин вие ще избегнете едно сериозно предизвикателство, тъй като пазара предлага много варианти и предложения. Личният финансов консултант ще може да ви ориентира в конкретната ситуация точно от какъв вид кредитен продукт се нуждаете. Така той ще ви насочи спрямо вашите нужди и възможности.

Финансовия съветник ще ви бъде необходим не само при тегленето на кредит, а и по време на неговото изплащане, особено в случаите, когато изпитвате финансови затруднения в даден момент. Той ще ви съдейства като с негова помощ ще може да изготвите релевантен план, с който да преминете през затруднението, в което се намирате.

Компетентното становище от финансов консултант е един от основните моменти по време на финансовите операции, които ви предстоят, без значение дали става дума за теглене на кредит в голям размер, жилищен, ипотечен, потребителски, фирмен, за автомобил, инвестиционен или др. Той ще ви даде необходимата информация и заедно ще изминете пътя, който предстои и това ще бъде напълно безплатно за вас.

От личен финансов консултант се нуждаят и хората, които имат лоша кредитна история. Намирането на изгоден кредит в тази ситуация може да се окаже истинско предизвикателство.

Избраният финансов съветник ще бъде до вас и при възникването на евентуални проблеми при предоговаряне на кредит, рефинансиране, предсрочно погасяване, частично предсрочно погасяване и др. Както вече отбелязахме, задачата му е да дава насоки, за да сте сигурни, че вземате най-правилното решение.

Колко струва услугата на личния финансов съветник

За да получите всички горепосочени услуги от кредитния консултант, за да се възползвате от най-добрите условия, свързани с вашите финанси, не е необходимо да заплащате нищо за това. Тя е напълно безплатна за вас. На него му плаща банката, която успешно е реализирала някои от своите продукти. Доверявайки се на кредитен консултант, няма да ви се налага да четете дребен шрифт или да търсите скрити такси и комисионни. Още за услугите от кредитен консултант може да прочетете тук.

Защо да изберете кредитен консултант в лицето на Василена Иванова

В ролята си на кредитен консултант, аз Василена Иванова, съм специализирана в подбора и изготвянето на изгодни и оптимални условия по потребителски, жилищни, ипотечни и фирмени кредити, както и всякакви видове застраховки и то напълно безплатно. Опита ми в сферата на финансите е повече от 20 години. През този период се научих да разпознавам точните нужди на клиентите си и да им гарантирам възможно най-добрите условия за тях и то в пълна прозрачност.

Вашият коментар